Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 1

Ogłoszenie o naborze

15-02-2017, 08:00

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”.

  • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

  • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

2

przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

3

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

4

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 

 
  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.02.2017 r. – 20.12.2017 r.  28-09-2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny – Akumulator dla Przemysłu”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki –  600 mln zł;

  • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”;

  • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Rafał Kręcisz, nr tel.: 22 45 90  969

Pliki do pobrania

regulamin naboru  2017.pdf
regulamin naboru 2017.pdf - (408,86 KB) Regulamin naboru
lista zalacznikow.pdf
lista zalacznikow.pdf - (338,62 KB) Lista wymaganych załączników
obwieszczenie ms wysokosc stawek za korzystanie ze srodowiska.pdf
obwieszczenie ms wysokosc stawek za korzystanie ze srodowiska.pdf - (1,03 MB) Obwieszczenie MŚ w sprawie wysokości stawek
umowa pozyczka krajowa - 24.01.2017.pdf
umowa pozyczka krajowa - 24.01.2017.pdf - (822,86 KB) Wzór umowy pożyczka krajowa
zal. 1.1 hrf dotacja pozyczka.xlsx
zal. 1.1 hrf dotacja pozyczka.xlsx - (17,32 KB) Harmonogram rzeczowo - finansowy
zalacznik nr 3 wn o wypl - pozyczka.xlsx
zalacznik nr 3 wn o wypl - pozyczka.xlsx - (34,19 KB) Wniosek o wypłatę środków
zalacznik nr 4 - oswiadczenie vat.doc
zalacznik nr 4 - oswiadczenie vat.doc - (30,5 KB) Oświadczenie VAT
zalacznik nr 5 - rozliczenie koncowe 06.06.2013.xlsx
zalacznik nr 5 - rozliczenie koncowe 06.06.2013.xlsx - (12,07 KB) Rozliczenie końcowe
zalacznik nr 6 - raport trwalosci 06.06.2013.doc
zalacznik nr 6 - raport trwalosci 06.06.2013.doc - (53 KB) Raport z trwałości

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również