Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 4

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczednej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczednej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.

Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorcach”, wskazane w  ust. 7.5 programu priorytetowego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:
Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Forma dofinansowania: Pożyczka.

Kwota środków przeznaczona na  zwrotną formę dofinansowania (pożyczka) projektów w ramach naboru: 500 mln PLN

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
w ramach naboru:
do 85 %.

Kryteria wyboru projektów w ramach naboru określone są w programie priorytetowym.

Regulamin naboru wniosków do programu priorytetowego – „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2017 r. do 28.12.2018 r.

•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


•    w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Program priorytetowy. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”, wygenerowany przy użyciu GWD:

  1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia  28.12.2018 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28.12.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Wojciech Jarosiński, nr tel.: 22 45 90  371

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_ewe.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_ewe.pdf - (407,55 KB) Regulamin naboru
lista_zalacznikow.pdf
lista_zalacznikow.pdf - (362,31 KB) Wykaz załączników
wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf
wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf - (1,12 MB) Wytyczne do sporządzenia audytów energetycznych
ogloszenie_o_naborze_ewe.pdf
ogloszenie_o_naborze_ewe.pdf - (284,92 KB) Ogłoszenie o naborze
instrukcja_sw_generator.pdf
instrukcja_sw_generator.pdf - (397,6 KB) Instrukcja do Studium Wykonalności
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf - (822,86 KB) Umowa pożyczki
zal._1.1_hrf_dotacja_pozyczka.xlsx
zal._1.1_hrf_dotacja_pozyczka.xlsx - (17,32 KB) Harmonogram rzeczowo finansowy
zalacznik_nr_3_wn_o_wypl_-_pozyczka.xlsx
zalacznik_nr_3_wn_o_wypl_-_pozyczka.xlsx - (34,19 KB) wniosek o wypłatę środków
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_vat.doc - (30,5 KB) Oświadczenie VAT
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe_06.06.2013.xlsx
zalacznik_nr_5_-_rozliczenie_koncowe_06.06.2013.xlsx - (12,07 KB) Rozliczenie końcowe
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci_06.06.2013.doc
zalacznik_nr_6_-_raport_trwalosci_06.06.2013.doc - (53 KB) raport roczny końcowy

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również