Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Fundusz ISPA - podstawowe dane

Pomoc z funduszu ISPA służy osiąganiu standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. ISPA ułatwiać ma realizację zadań wskazanych w dokumentach opracowanych przez instytucje zarządzajace środkami pomocowymi UE. Są to:

 • Partnerstwo dla Członkostwa autorstwa Komisji Europejskiej,
 • Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej opracowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Strategia Wykorzystania Funduszu ISPA autorstwa Ministerstwa Środowiska.

Rada Unii Europejskiej utworzyła fundusz ISPA na mocy Rozporządzenia 1267/1999 z 21 z czerwca 1999 r.

Przyjęte zasady działania funduszu ISPA nawiązują do działającego w Unii Europejskiej Funduszu Spójności.

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ISPA?

 • Samorząd terytorialny
 • Organizacja samorządowa
 • Inne podmioty publiczne

Jakie sektory środowiska mogły być dofinansowywane?

 • Woda do picia
 • Ścieki
 • Odpady
 • Ochrona powietrza

Na jaką kwotę powinny opiewać przedsięwzięcia zgłoszone do funduszu ISPA?

Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien być mniejszy niż 5 mln euro.

W jakiej wysokości fundusz ISPA może współfinansować przedsięwzięcie?

Kwota dofinansowania przez fundusz ISPA zależy od wypadkowych parametrów społeczno-ekonomicznych. Środki z funduszu mogą zostać zaangażowane w przedsięwzięcie w maksymalnej wysokości 75% wydatków publicznych. Komisja Europejska miała prawo w uzasadnionych przypadkach podnieść swój udział w dofinansowaniu przedsięwzięcia.

Jakiego typu przedsięwzięcia mogą uzyskać dofinansowanie?

 • Fazy projektów
 • Samodzielne projekty inwestycyjne
 • Grupy projektów

Wszystkie projekty inwestycyjne zgłaszane do funduszu ISPA, zarówno finansowane ze środków własnych i środków unijnych musiały być przed przetargiem.

Jaki był zakres wniosku do funduszu ISPA?

Aplikacja o przyznanie środków musiała zawierać m.in. następujące informacje:

 • wskazanie instytucji odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia,
 • opis oraz charakter przedsięwzięcia,
 • koszt i lokalizację przedsięwzięcia,
 • harmonogram realizacji prac i przetargów,
 • analizę społecznych kosztów i korzyści,
 • streszczenie oceny oddziaływania na środowisko zgodną z zaleceniami dyrektywy 85/337/EEC, 97/11/EC
 • zapewnienie zasad konkurencyjności i procedur przetargowych,
 • plan finansowy
 • zapewnienie efektywnego korzystania i utrzymania infrastruktury powstałej dzięki realizacji przedsięwzięcia,
 • studium wykonalności.

Ponadto wniosek musiał zawierać uzasadnienie, że przedsięwzięcie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej 1267/99 ustanawiąjącym fundusz ISPA.

Jakie są podstwoe instytucje zajmujące się obsługą funduszu ISPA?

Komisja Europejska (http://europa.eu.int/comm/index_en.htm)

Nadzoruje i koordynuje wszystkie fundusze przedakcesyjne. W celu wdrożenia zasad nadzoru i monitoringu nad dofinansowanymi przedsięwzięciami Komisja Europejska powołała ISPA Management Committee, w skład którego weszli przedstawiciele państw członkowskich. Bliższe informacje nt. funduszu ISPA w opracowaniu KE można znaleźć na stronach: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (www.mgpips.gov.pl)

MGiP odpowiadało za koordynację w Polsce przedakcesyjnych unijnych instrumentów finansowego wsparcia, w tym funduszu ISPA.

Ministerstwo Finansów (http://www.mf.gov.pl).

Ministerstwo Finansów zarządza rachunkiem, na który dokonywane są przez Komisję Europejską przelewy środków z funduszu ISPA przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ministerstwo nadzoruje poprawność krajowych przepływów finansowych dokonywanych w ramach realizacji projektów.

Ministerstwo Środowiska (http://www.mos.gov.pl/index_glowny.shtml).

MŚ dokonywało wyboru przedsięwzięć, które były przedkładane KE wraz z wnioskiem o d dofinansowanie z funduszu ISPA. Departament Integracji Europejskiej MŚ pełni nadzór nad poprawnym przygotowaniem projektów w sektorze środowiska, realizacją zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz opracowywało dokumenty określające inwestycyjną strategię wykorzystania środków funduszu ISPA w sektorze ochrony środowiska.

Komitet Sterujący ds. funduszu ISPA

KS został powołany przy Ministrze Środowiska W jego skład wchodzili, oprócz pracowników Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele samorządów, instytucji finansowych i ekologicznych. Ich zadaniem było nadzorowanie i monitorowanie przygotowań do funduszu ISPA oraz doradzanie Ministrowi Środowiska przed podjęciem kluczowych decyzji, np. przed zatwierdzeniem listy przedsięwzięć, która zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW od stycznia 1999 roku na mocy porozumienia z Ministrerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowuje przedsięwzięcia do współfinansowania w ramach funduszu ISPA. W styczniu 2001 Minister Środowiska poszerzył zakres obowiązków NFOŚiGW o zadania związane z koordynacją przetargów i procesu wdrażania zaakceptowanych przez fundusz ISPA przedsięwzięć. W dniu 31 marca 2003 r. Ministerstwo Środowiska zakończyło przyjmowanie nowych wniosków do funduszu ISPA.

W dniu 31 marca 2003 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało NFOŚiGW o zakończeniu przyjmowania nowych wniosków do funduszu ISPA.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również