Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Podręcznik Procedur Wdrażania

NFOŚiGW, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających funduszem ISPA, w tym Komisji Europejskiej, opracował Podręcznik Procedur Wdrażania ISPA. Jest to zasadniczy dokument określający wszystkie zadania, które wykonowane są przez NFOŚiGW w zakresie obsługi środków ISPA.

Poniżej udostępniamy Państwu Podręcznik oraz te z załączników, które są istotne z punktu widzenia Beneficjenta Końcowego.

 • Podręcznik Procedur Wdrażania ISPA dla NFOŚiGW. Wersja z dnia 9 lutego 2005 r.
 • Załącznik nr 3/1, Procedura wprowadzania zmian do Podręcznika Procedur Wdrażania ISPA dla NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 5/1, Porozumienie w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu ISPA,
 • Załącznik nr 5/2, Porozumienie w sprawie wdrażania Programu ISPA,
 • Załącznik nr 5/3, Opisy stanowisk,
 • Załącznik nr 5/4, Procedura „Zarządzanie dostępem do danych związanych z obsługą funduszy ISPA”,
 • Załącznik nr 6/1, Wytyczne i kryteria analizy Finansowej i Ekonomicznej (efektywności kosztowej) dla obliczenia udziału finansowania z funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 6/2, Porozumienie o współfinansowaniu,
 • Załącznik nr 6/3, Wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 6/4, Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków krajowych,
 • Załącznik nr 6/5, Protokół przekazania przedsięwzięcia do realizacji,
 • Załącznik nr 7/1, Instrukcja działań dot. rozpoczęcia przetargu,
 • Załącznik nr 7/2, Instrukcja i Lista sprawdzająca Powołanie Komisji Przetargowej,
 • Załącznik nr 8/1, Porozumienie o Realizacji Projektu,
 • Załącznik nr 8/1/1, Harmonogram Realizacji Projektu - wytyczne do przygotowania Harmonogramów znajdują się na podstronie poświęconej wytycznym związanym z realizacją przedsięwzięć.
 • Załącznik nr 8/1/2a, Plan Płatności,
 • Załącznik nr 8/1/2b, Instrukcja przygotowania Planu Płatności,
 • Załącznik nr 8/1/3, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z instrukcją sporządzania,
 • Załącznik nr 8/1/4, Wyliczenie Efektu Ekologicznego,
 • Załącznik nr 8/1/5, Memorandum Finansowe – dokument rządowy indywidualny dla każdego projektu – patrz http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/ispa/index.html,
 • Załącznik nr 8/1/6a,6b, Formularze Wniosku o przekazanie środków - patrz Załącznik nr 13/8 i 13/9,
 • Załącznik nr 8/1/7, Ocena stanu przygotowania Beneficjenta Końcowego – patrz Załącznik nr 16/2,
 • Załącznik nr 8/1/8, Pełnomocnictwo udzielone NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 8/1/9, Instrukcja w sprawie zabezpieczenia należności NFOŚiGW z tytułu udzielonych pożyczek oraz dofinansowania z funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 8/1/10a,b,c, Formularze list sprawdzających dla beneficjentów końcowych do weryfikacji merytorycznej i formalno rachunkowej dotyczących wydatków kwalifikowanych,
 • Załącznik nr 8/2, Lista dokumentów przedkładanych w celu zawarcia porozumienia lub umowy pożyczki z NFOŚiGW,
 • Załącznik nr 8/3, Raport monitorujący z przebiegu przygotowania dokumentów do zawarcia PRP ISPA
 • Załącznik nr 8/4, Wytyczne w sprawie delegowania realizacji projektu na inny podmiot,
 • Załącznik nr 10/1, Procedura „Dofinansowanie przedsięwzięcia”, - ze środków NFOŚiGW
 • Pakiet załączników od 11/1 do 11/12,
 • Załącznik nr 11/1, Lista sprawdzająca Zakres Zadań na usługi,
 • Załącznik nr 11/2, Lista sprawdzająca Ogłoszenie o przetargu na usługi,
 • Załącznik nr 11/3, Lista sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na usługi,
 • Załącznik nr 11/4, Lista sprawdzająca Kontrakt na usługi,
 • Załącznik nr 11/5, Lista sprawdzająca zapytanie ofertowe i Kontrakt Ramowy na usługi,
 • Załącznik nr 11/6, Lista techniczna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/7, Lista techniczna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na dostawy,
 • Załącznik nr 11/8, Lista formalna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/9, Lista formalna sprawdzająca Dokumentacje Przetargową na dostawy,
 • Załącznik nr 11/10, Lista sprawdzająca Kontrakt na roboty budowlane,
 • Załącznik nr 11/11, Lista sprawdzająca Kontrakt na dostawy,
 • Załącznik nr 11/12, Lista sprawdzająca dokumentów przetargowych na roboty,
 • Załącznik nr 11/A, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na usługi do DSW,
 • Załącznik nr 11/B, Protokół przekazania dokumentów przetargowych do publikacji do WP,
 • Załącznik nr 11/C, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na roboty,
 • Załącznik nr 11/D, Protokół przekazania dokumentów przetargowych na dostawy,
 • Załącznik nr 11/E, Protokół przekazania dokumentów przetargowych do weryfikacji przed publikacją,
 • Pakiet Załączników od 12/1 do 12/11,
 • Załącznik nr 13/1, Lista sprawdzająca poprawność założenia rachunku projektu u Beneficjenta,
 • Załącznik nr 13/2, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o przekazanie I zaliczki ISPA,
 • Załącznik nr 13/3, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o przekazanie II zaliczki ISPA,
 • Załącznik nr 13/4, Wzór Model for payment claim,
 • Załącznik nr 13/5, Lista Sprawdzająca dla sprawdzenia „Model for Payment Claim”,
 • Załącznik nr 13/6, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o płatność pośrednią,
 • Załącznik nr 13/7, Lista Sprawdzająca dla wystąpienia do SAO o płatność końcową,
 • Załącznik nr 13/8, Format wniosku BK o I i II przekazanie w środków ISPA,
 • Załącznik nr 13/9, Format wniosku BK o III i kolejne przekazanie w środków ISPA,
 • Załącznik nr 13/10, Format stempla dla NFOŚiGW na wniosek o płatność i na kopię faktury BK,
 • Załącznik nr 13/11, Lista Sprawdzająca dla zweryfikowania wniosku BK o przekazanie środków,
 • Załącznik nr 13/12, Format polecenia przelewu środków ISPA na rachunek projektu,
 • Załącznik nr 13/13, Wzory stempli dla BK na fakturę,
 • Załącznik nr 13/14, Zestawienie faktur Beneficjenta Końcowego za okres....
 • Załącznik nr 13/15, Lista Sprawdzająca dla weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów rozliczeniowych,
 • Załącznik nr 13/15a, Protokół przekazania faktury z DSR do DKR,
 • Załącznik nr 13/15b, Protokół przekazania faktury z DSR do DRZ,
 • Załącznik nr 13/16, Wzór „Rozliczenia faktur dla potrzeb akceptacji wydatków kwalifikowanych przez SAO”,
 • Załącznik nr 13/17, Format Faktury na dostawy,
 • Załącznik nr 13/18, Format Faktury na roboty,
 • Załącznik nr 13/19, Lista sprawdzająca do weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej faktur w ramach Pomocy Technicznej,
 • Załącznik nr 13/20, Format stempli dla NFOŚiGW na kopię faktury BK,
 • Załącznik nr 15/1, Procedura udzielania i obsługi pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Załącznik nr 16/1, Instrukcja dot. kontroli dokumentacji i realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków funduszu ISPA,
 • Załącznik nr 16/2, Instrukcja dot. przeprowadzania kontroli przedrealizacyjnej Beneficjenta Końcowego,
 • Załącznik nr 16/3, Instrukcja dot. przeprowadzania kontroli terenowej realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA,
 • Zestawienia do Załącznika 16/3
 • Załącznik nr 17/1, Procedura „Kontrola w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 17/2, Instrukcja „Wewnętrzna Kontrola Finansowa w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 18/1, Instrukcja nr 03/06/NF/02 „Audyt Wewnętrzny w NFOŚiGW”,
 • Załącznik nr 19/1, Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków ISPA”.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również