Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Przygotowanie Przedsięwzięć

Podstawowe opracowania i analizy dla przedsięwzięć przygotowywanych do funduszu ISPA:

W dniu 31 marca 2003 r. Ministerstwo Środowiska zakończyło przyjmowanie nowych wniosków do funduszu ISPA. O dofinansowanie, dostępne w 2003 r., ubiega się 17 projektów, które zostały zaakceptowane przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej. Komitet Zarządzający ds. Funduszu ISPA działający przy Komisji Europejskiej spotyka się ostatni raz jesienią 2003 r.

 

Pomoc doradcza w ramach programu ISPA

Program ISPA, którego realizacja została rozpoczęta w 2000 r. i trwać będzie do chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, obejmuje nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne w sektorach ochrony środowiska i transportu, ale również pomoc doradczą, której celem jest możliwie efektywne wykorzystanie udostępnionego Polsce funduszu.

Warunkiem podjęcia finansowania z funduszu ISPA jest zakwalifikowanie przedsięwzięcia przez Komisję Europejską. Wymagania Komisji odnośnie do zakresu merytorycznego i jakości wniosku o dofinansowanie inwestycji są bardzo wysokie. Aby wesprzeć Polskę w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska przewidziała środki na pomoc doradczą na ten cel. Dysponentem środków udostępnionych w ramach Memorandum Finansowe nr 2000/PL/16/P/PA/003 Pomoc doradcza na przygotowanie projektów z dziedziny ochrony środowiska jest Ministerstwo Środowiska.

Memorandum zostało podpisane przez Komisję Europejską w marcu 2001 r. Pomoc doradcza objęta tym Memorandum skierowana jest do przyszłych beneficjentów funduszu ISPA – gmin i przedsiębiorstw komunalnych. Ma ona na celu udzielenie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu aplikacji do Komisji Europejskiej dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Warunkiem uzyskania pomocy doradczej jest zgoda Ministerstwa Środowiska i Komisji Europejskiej na sfinansowanie pomocy doradczej czyli usług konsultantów w przygotowaniu dokumentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (nie oznacza to akceptacji przygotowywanego projektu). Konsultanci wybierani są w drodze przetargu spośród firm wskazanych przez Komisję Europejską.

Budżet Projektu Pomoc doradcza na przygotowanie projektów z dziedziny ochrony środowiska wynosi 4,55 mln euro, w tym udział ISPA stanowi 75%. Pozostałe 25% pochodzi ze środków beneficjentów, do których pomoc została skierowana. Obsługą Projektu zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach obowiązków powierzonych przez Ministra Środowiska na mocy porozumienia z dnia 25.05.2001 r.

Pomoc doradcza udzielona została dotychczas na kwotę 2,6 mln euro dla następujących przedsięwzięć:

 

Lp

Lokalizacja

Nazwa projektu

Koszt pomocy doradczej
(w tys. euro)

1

Brzeg

Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych miast Wrocławia, Oławy i Brzegu

61,73

2

Lublin

Redukcja związków biogennych w oczyszczalni ścieków Hajdów dla miasta Lublina

99,15

3

Włocławek

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we Włocławku

72,83

4

Ruda Śląska

Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum oraz porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Ruda Śląska

38,57

5

Częstochowa

Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w obszarze zasilania ujęcia wód podziemnych dla miasta Częstochowa, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia Wierzchowisko

147,81

6

Kalisz

Budowa zakladu unieszkodliwiania odpadów komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych jako podstawowego etapu realizacji „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

70,57

7

Szczecin

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Szczecina

72,55

8

Opole

Ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP 333 ”Opole-Zawadzkie” w jego strefie ochronnej

92,65

9

Żywiec

Ochrona wód Jeziora Żywieckiego

146,36

10

Podhale

Ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego (Podhalański Związek Gmin)

182,98

11

Rzeszów

Kompleksowa poprawa jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

128,06

12

Radom

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu i regionie

112,03

13

Toruń

Rozbudowa kolektorów ściekowych dla miasta Torunia

168,30

14

Słupsk

Kompleksowy program gospodarki ściekowej w rejonie Słupska

144,91

15

Tarnów

Uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta Tarnowa i okolicznych gmin w ramach programu „Czysty Dunajec”

174,15

16

Kielce

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce

129,05

17

Kędzierzyn-Koźle

Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Kędzierzyn-Koźle

181,40

18

Olsztyn

Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie II faza

191,54

19

Wrocław

Gospodarka wodno-ściekowa we Wrocławiu II faza

198,00

20

Chorzów

Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni „Klimzowiec”

169,83

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również